نوشته‌ها

خرید ضایعات آهن درب منزل

ضایعات آهن

ضایعات آهن در مولتیپل اسکلروزیس (MS)آهن در داخل میکروگلیا فعال / ماکروفاژها در لبه برخی از ضایعات دمیلیین مزمن تجمع می یابد و تشکیل می شود.در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مبتنی بر حساسیت در 7 T، microglia /ماکروفاژهای آهن با…

نمونه کارها