خرید ضایعات آهن درب منزل

ضایعات آهن

ضایعات آهن در مولتیپل اسکلروزیس (MS)آهن در داخل میکروگلیا فعال / ماکروفاژها در لبه برخی از ضایعات دمیلیین مزمن تجمع می یابد و تشکیل می شود.در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مبتنی بر حساسیت در 7 T، microglia /ماکروفاژهای آهن با…
خرید ضایعات فلزی

خرید ضایعات

خرید ضایعات فلزات کهنه و قابل بازیافت فلزاتی با ترکیب آهن فلزاتی بدون ترکیب آهن گروه اول یعنی فلزاتی با ترکیب آهن شامل فلزاتی می شوند که، در ترکیب اصلی آن ها ، آهن به کار رفته باشد مانند خود آهن و فولاد. این مواد در جاهایی مانند : بدنه ماشی…